Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Музей — платформа суспільного діалогу»

05.06.2020 #Конференція

Шановні колеги!
 Львівський історичний музей
запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції
«Музей — платформа суспільного діалогу»

 Конференція відбудеться 6  листопада 2020 року

Конференція має на меті об’єднати зусилля музейників у  висвітленні найактуальніших проблем музеєзнавства, музейного менеджменту, вивченні та обміну досвідом у галузі комплектування та вивчення фондових колекцій,  розробці нових напрямів науково-дослідної, науково-експозиційної та науково-освітньої роботи.

До розгляду пропонуються наступні питання:

  • •   Визначні діячі музейної справи.
  • •   Історія музейних інституцій.
  • •   Музейні колекції: шляхи формування, проблеми наукової атрибуції та каталогізації.
  • •   Експозиційно-виставкова діяльність музеїв на сучасному етапі.
  • •   Музей і відвідувач: проблеми комунікації.
  • •   Музейний менеджмент сьогодні.
  • •   Інтернет та його можливості у висвітленні актуальних проблем діяльності музеїв, роль у  популяризації музейних колекцій.

 

Попередню заявку на участь у конференції (див. форму у додатку) просимо надсилати до   1 вересня 2020 року.

Для участі в конференції просимо подавати матеріали (тексти та ілюстрації) не пізніше 1 жовтня 2020 р. в електронному вигляді обсягом до 0,5 умовного друкованого аркуша (до 20 тис. знаків, текстовий редактор Word 97 і вище, шрифт Times New Romanкегель 14інтервал 1,5 з полем 22 мм з усіх боків). Основні вимоги: 1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК; 2) прізвище, ім’я, по-батькові друкувати праворуч згори, 3) нижче через 2 інтервали назва матеріалу великими літерами по центру; 4) по центру нижче назви анотація і ключові слова українською і англійською мовами; 5) Список використаних джерел та літератури в кінці тексту в алфавітному порядку,  згідно вимог державних стандартів. Покликання в тексті в квадратних дужках: перша цифра – номер покликання, через кому друга цифра – сторінка (наприклад [3, с.15]).

У тексті до публікації просимо  включати такі елементи: актуальність проблеми, об’єкт і предмет дослідження, історіографія питання, огляд використаних джерел, а також відповідні покликання на джерела і літературу. Для доповідачів з України бібліографічні описи у списку джерел та літератури складати, дотримуючись  Держстандарту «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що діє від 01.07.2016 року. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів. Матеріали надіслані після 1 жовтня до розгляду не приймаються. Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, покликання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Доповіді  будуть опубліковані в авторській редакції. Робочі мови конференції: українська, англійська.

Програма конференції кожному автору буде надіслано додатково.

Проживання учасників за рахунок відряджуючої сторони. Благодійний внесок за участь у конференції у розмірі 100 грн. просимо переказати до 1  листопада 2020 року на рахунок благодійної організації «Друзі Львівського історичного музею» 26000053742871 у Приватбанку.

Матеріали  (тексти, ілюстрації та підписи до них) надсилати не пізніше вказаних термінів на е-mail:
 iryna1966@gmail.com

0677124493 Полянська Ірина Всеволодівна (вчений секретар).

Додаток до вимог

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції

 

Тема доповіді на конференції

 

Місце праці та посада, вчений ступінь, наукове звання

 

Контактні дані (телефон, електронна адреса)