Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Музей — платформа суспільного діалогу»

03.04.2019 #Конференція

Шановні колеги!

Львівський історичний музей 
запрошує Вас взяти участь
у Міжнародній науковій конференції 
«Музей — платформа суспільного діалогу»

Конференція відбудеться 24 жовтня 2019 року

Конференція має на меті об’єднати зусилля музейників у  висвітленні найактуальніших проблем музеєзнавства, музейного менеджменту, вивченні та обміну досвідом у галузі комплектування та вивчення фондових колекцій,  розробці нових напрямів науково-дослідної, науково-експозиційної та науково-освітньої роботи.

             До розгляду пропонуються наступні питання:

  • Визначні діячі музейної справи.
  • Історія музейних інституцій.
  • Музейні колекції: шляхи формування, проблеми наукової атрибуції та каталогізації.
  • Експозиційно-виставкова діяльність музеїв на сучасному етапі.
  • Музей і відвідувач: проблеми комунікації.
  • Музейний менеджмент сьогодні.
  • Інтернет та його можливості у висвітленні актуальних проблем діяльності музеїв, роль у  популяризації музейних колекцій.

Попередню заявку на участь у конференції (див. форму у додатку) просимо надсилати до червня 2019 року.

Для участі в конференції просимо подавати матеріали (тексти та ілюстрації) не пізніше 1 вересня 2019 р. в електронному вигляді обсягом до 0,5 умовного друкованого аркуша (до 20 тис. знаків, текстовий редактор Word 97 і вище, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5 з полем 22 мм з усіх боків). Основні вимоги: 1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК; 2) прізвище, ім’я, по-батькові друкувати праворуч згори, 3) нижче через 2 інтервали назва матеріалу великими літерами по центру; 4) по центру нижче назви анотація і ключові слова українською і англійською мовами; 5) Список використаних джерел та літератури в кінці тексту в алфавітному порядку,  згідно вимог державних стандартів. Покликання в тексті в квадратних дужках: перша цифра – номер покликання, через кому друга цифра – сторінка (наприклад [3, с.15]).

У тексті до публікації просимо  включати такі елементи: актуальність проблеми, об’єкт і предмет дослідження, історіографія питання, огляд використаних джерел, а також відповідні покликання на джерела і літературу. Для доповідачів з України бібліографічні описи у списку джерел та літератури складати, дотримуючись  Держстандарту «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що діє від 01.07.2016 року. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів. Матеріали надіслані після 1 вересня до розгляду не приймаються. Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, покликання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Доповіді  будуть опубліковані в авторській редакції. Робочі мови конференції: українська, англійська.

Програма конференції кожному автору буде надіслано додатково.

Проживання учасників за рахунок відряджуючої сторони.

Матеріали  (тексти, ілюстрації та підписи до них) надсилати не пізніше вказаних термінів на е-mail: iryna1966@gmail.com

0677124493 Полянська Ірина Всеволодівна (вчений секретар).